Yasal Kurallar ve KVKK

Yasal Kurallar ve KVKK

ERSOY BİTKİSEL DENİZLOKMAN HEKİM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin ERSOY BİTKİSEL DENİZLOKMAN HEKİM (“www.ersoysaglik.com”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

1. a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında www.ersoysaglik.com tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında www.ersoysaglik.com veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

1. b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: www.ersoysaglik.com’nın ya da www.ersoysaglik.com’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, www.ersoysaglik.com’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile www.ersoysaglik.com’nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

1. c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Www.ersaoysaglik.com ve iştirakleriyle, www.ersoysaglik.com’nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: www. ersoysaglik.com’un ya da www.ersoysaglik.com’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, www. ersoysaglik.com’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile www.ersoysaglik.com’nın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

1. d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

www.ersoysaglik.com faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, Www. ersoysaglik.com temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
1. e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için Www. ersoysaglik.com’ya, yukarıda linki verilen “Başvuru Formu” içeriğinde açıklanan esaslarla başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Www. ersoysaglik.com tarafından duyurulacaktır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

İhracı Yasak Ürünler
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
KVKK Başvuru Formu

Sepet Kapat